Скачать Yael Naim.mp3

 • 3:29 Yael Naim - New Soul
 • 4:21 Yael Naim - Far Far
 • 4:28 Yael Naim - toxic
 • 4:54 Yael Naim - Toxic (Britney Spears Cover) 16 Bit Dubstep Remix
 • 4:44 Yael Naim - Too long
 • 4:06 Yael Naim - Lonely
 • 3:20 Yael Naim - Go to the river
 • 3:08 Yael Naim - Paris
 • 3:32 Yael Naim - She Was a Boy
 • 3:25 Yael Naim - Levater
 • 3:34 Yael Naim - 7 Baboker
 • 4:33 Yael Naim - Dream In My Head
 • 4:28 Yael Naim - Pachad
 • 3:00 Yael Naim - Endless Song Of Happiness
 • 4:40 Yael Naim - Shelcha
 • 4:23 Yael Naim - Lachlom
 • 3:54 Yael Naim - Yashanti
 • 4:17 Yael Naim - Mystical Love
 • 4:14 Yael Naim - Man of Another Woman
 • 4:43 Yael Naim - Today

Исполнители